Çukurova Üniversitesi 15 Emekçi Alacak

dunyadan

Global Mod
Global Mod
Çukurova Üniversitesi 15 Emekçi Alacak
Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÜREKLİ PERSONEL ALIM İLANI

Çukurova Üniversitesi bünyesindeki işleri yürütmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D hususu, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Emekçi Alınmasında Uygulanacak Yordam ve Temeller Hakkında Yönetmelik kararları kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen biçimde 15 (Onbeş) kişi “Sürekli İşçi” alınacaktır.


A) GENEL AÇIKLAMALAR VE MÜRACAAT ŞARTLARI

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilttielerine Ait Kanun kararları gizli kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Rastgele bir toplumsal güvenlik kuruntundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almamış olmak,

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. hususundaki koşullan taşıyor olmak (Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı hatalar, anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı kabahatler, Devlet sırlarına karşı cürümler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahküm olmamak),

4. Ulusal Güvenlik Kurulunca Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut kümelere ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, yahut iltisakı veya bunlarla irtibatı bulunmamak,

5. Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak,

6. bakılırsavini devamlı yapmaya mahzur olabilecek sıhhat sorunu olmamak,

7. Vardiyalı yahut dönüşümlü çalışmaya mahzur durumu olmamak,

8. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli olmak yahut muaf olmak),

9. Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen yalnızca tek bir iş için müracaat yapabilir. İlana birden çok müracaat edenlerin müracaatlarının hepsi reddedilecektir.

10. Adayların, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde son müracaat tarihi itibariyle, duyuru tablosunda yer alan meslek kollarına uygun olarak talep edilen eğitim ve özel kurallara haiz olmaları gerekmektedir.

11. Adaylardan, gerçeğe ters beyanda bulunduğu tespit edilenler ile kurallan taşımadığı daha sonradan tespit edilenler ilan/sınav/bakılırsave başlama sürecinin her basamağında idarece sonlandınlabilecektir. Bu şahıslar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulacaktır.

12. İlan edilen takımlara müracaat kararında atanmaya hak kazanan adaylar 4857 sayılı iş Kanunu kararları çerçevesinde daima emekçi olarak istihdam edecektir. 2 (iki) ay deneme müddeti olup, deneme müddeti ortasında başarısız olanların iş akdi bildirim mühleti beklenmeksizin feshedilecektir.

13. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca vazifesinden yahut meslekten ihraç edilenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

14. Öbür konularla ilgili mevzuat/yönetmelik kararlarına göre hareket edilecektir.

15. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde yürütülecek meyve toplama, çapalama, yabancı ot paklığı, toprak sürece, ilaçlama, budama, üretilen mamüllerin paketlenmesi ve taşınması, gübreleme, sulama, sulama sistemlerinin küçük ölçekli tamiratı, hafriyat, fide – fidan dikimi ile üretimi, tohum ekimi, peyzaj ve çim sulama, çim biçme, açıkta ve serada bitkisel üretim, paklık işleri, bitkisel üretimden elde edilen gereçlerin (tohum, silaj, sap, saman, balya) çuvallanması ve taşınması, bitkisel üretimde gerçekleştirilecek sulama faaliyetlerinde yer almak, küçük tadilatlarda (boya, su patlağı, tel-çit anarımı ve üretimi, sıva vb.) yer almak, süt – bahçe eserleri – tarla eserleri – arıcılık – tavukçuluk mamüllerinin sürece ve üretiminin çeşitli kademelerinde yer almak, hayvancılık şubesinde gerçekleştirilen faaliyetler içerisinde yer almak, metal işlerinde çalışmak, çiftlik genelinde mal ve materyallerin yüklenmesi ve taşınması işlerinde yer almak, küçükbaş sürü güdümü, ofset ve matbaa işlerinde yer almak, bitkisel üretim ambarlarında yürütülen tüm faaliyetlerde yer almayı kabul ettiğini beyan etmek.

*Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve uygulama Çiftliğindeki, üstte IS.Maddede yazılanlar haricindeki tüm işlerde de bakılırsav almayı kabul ettiğini beyan etmek.

Adayların 2 (iki) aylık deneme sürecini kabul etmiş olduklarını beyan etmek.

*Talepler Adana Merkez ve ilçeler seviyesinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Adana’da ikamet edenlerin müracaatları kabul edilecektir.

B) KURA VE KELAMLI İMTİHAN İŞLEMLERİ

. Kelamlı imtihana alınacak asıl adayların listesi açık iş sayısının dört katı asıl ve dört katı yedek aday olarak kura çekimi kararı belirlenir. Kura çekimi, mevzuatına uygun olarak 19/01/2023 Perşembe günü Saat: 10:00’da Üniversitemizce bakılırsavlendirilen çalışanların iştirakiyle gerçekleşecek olup, noter huzurunda yapılacaktır. Adayların istemeleri halinde kura çekimini Üniversitemizin @cuhabermerkezi Instagram hesabında canlı olarak izleyebileceklerdir.

. İşkur tarafınca bildirilen listelerden kura çekimi daha sonrasında açık iş ilanının 4 katı kadar aday kelamlı imtihana çağrılacaktır.

. Kelamlı imtihana girmeye hak kazandığı biçimde ilan edilen imtihan tarihlerinde imtihana katılmayan adaylar, imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

. Üniversitemiz internet adresinde (http://www.cu.edu.tr/) adayların başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan kuralları taşıdıklarını belgeleyen evrakları belirtilen tarihe kadar İşçi Daire Başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir. Belirlenen kaideleri taşıdığı tespit edilerek kelamlı imtihana alınacak olanların listeleri Üniversitemiz internet sitesinde ilan edilecektir.

. Belirtilen müddet içerisinde bel ge teslim etmeyenlerin yahut müracaat kaidelerini taşımadığı tespit edilen asıl adayların yerine yedek listenin birinci sırasındaki şahıstan başlamak suretiyle duyuru yapılacaktır.

. Kelamlı imtihanın gün, saat ve yeri ile kelamlı imtihana katılmaya hak kazanan adayların listesi Üniversitemizin internet sitesinde (http://www.cu.edu.tr) duyurulur. Bu duyuru bildiri mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıyeten tebligat yapılmaz.

. Adaylar yapılacak kelamlı imtihanda sınav komitesince 100 tam puan üzerinden; genel görünüş, genel davranış, bağlantı ve tabir etme yeteneği alanında toplamda 50 puan, istihdam edilecekleri alanla ilgili olarak da mesleksel yeterlilik alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirileceklerdir. Kelamlı İmtihanda 100 üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılacaktır.

. Kelamlı imtihan puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve birebir sayıda yedek aday belirlenecektir.

. Muvaffakiyet puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olan adaya, yaşlarının tıpkı olması halinde, ilan nitelikleri mezuniyet sınırlaması dahilinde daha üst tahsil bitirmiş olan adaya, mezuniyetlerinin de tıpkı olması halinde mezuniyet tarihi itibariyle mezuniyet tarihi evvel olan adaya Öncelik verilmek suretiyle muvaffakiyet sıralaması belirlenecektir.

. Kelamlı imtihanda başarılı olup da işe başlamayanların yerine, yedek listenin birinci sırasındaki bireyden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

. Yapılan imtihanlar kararında asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin internet sitesinde (http://www.cu.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır. Müracaat yapan adayların müracaat sürecini belirtilen internet adresinden takip etmeleri kıymet arz etmektedir.

. Adaylar, kelamlı imtihan sonuçların açıklanmasından itibaren 3 (üç) iş günü ortasında itirazlarını yapabilir. Yapılan itirazlar, ulaştıktan daha sonra 3 (üç) iş günü ortasında karara bağlanır. Son karar itiraz sahibine yazılı olarak (iadeli taahhütlü posta ile) bildirilir. T.C. Kimlik numarası, ismi, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla, posta yahut e-posta yoluyla yapılan itiraz ile müddeti geçtikten daha sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

C) EVRAK TESLİM İŞLEMLERİ

. Kelamlı imtihana girmeye hak kazanan adayların başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan kuralları taşıdıklarını belgeleyen evrakları belirtilen tarihe kadar İşçi Daire Başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir,

. Kelamlı imtihan kararına bakılırsa belirlenen asıl adaylardan bakılırsavine başlamayanların, deneme mühleti içerisinde iş akdi fesih edilenlerin, belirtilen müddet içerisinde evrak teslim etmeyenlerin yahut müracaat kurallarım taşımadığı tespit edilenlerin yerine kelamlı imtihan kararı yedek olarak belirlenen listenin birinci sırasındaki adaydan başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

. Doğum, hastalık, askerlik vb. niçinlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde yasal mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (otuz) gün ortasında misyona başlamaları sağlanacaktır.

D) İSTENEN BELGELER

1. Nüfiıs Cüzdanı Fotokopisi

2. 3 adet vesikalık fotoğraf

3. İsimli Sicil Dokümanı (Karekodlu yahut barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

4. Diploma yahut mezuniyet evrakı (Karekodlu yahut barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

5. Yerleşim Yeri Dokümanı (Karekodlu yahut barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

6. Erkek adaylar için Askerlik dokümanı (Karekodlu yahut barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

7. Sıhhat Raporu (Tek Tabip Onaylı) (Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir)

8. Şoför Evrakı Fotokopisi

9. Tecrübe istenilen meslekler için ilgili deneyim dokümanı ve SGK Hizmet Dökümü

Bilgi İçin : İşçi Daire Başkanlığı : 0322 338 60 84 – 2336 – 2688

Haber Sitelerinden Alıntı Yapılmıştır.